Regulamin BeautyElite.pl

Dzie艅 dobry!

Na pocz膮tek moje pe艂ne dane rejestrowe jako administratora serwisu internetowego, sprzedawcy i us艂ugodawcy: Tomkowscy Sp. z o. o., Tr臋bowiec Du偶y 2, 27-220 Mirzec, KRS:0000912994, NIP:6642147191, REGON: 389523908.

Poni偶ej znajdziesz regulamin, w kt贸rym zawarte zosta艂y informacje m.in. o sposobie z艂o偶enia zam贸wienia prowadz膮cego do zawarcia umowy, szczeg贸艂ach dotycz膮cych realizacji zawartej umowy, p艂atno艣ci dost臋pnych, procedurze odst膮pienia od umowy, czy post臋powaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pyta艅, w膮tpliwo艣ci, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@beautyelite.pl.

Pozdrawiam

Mateusz Tomkowski

搂1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce znaczenie poni偶szych poj臋膰:

 • Kupuj膮cy 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub u艂omna osoba prawna,
 • Konsument 鈥 osoba fizyczna, zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 niezwi膮zan膮 z bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,
 • Regulamin 鈥 niniejszy regulamin, dost臋pny pod adresem https://beautyelite.pl/regulamin,
 • Serwis internetowy 鈥 serwis internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem https://beautyelite.pl,
 • Sprzedawca 鈥 Tomkowscy Sp. z o. o., Tr臋bowiec Du偶y 2, 27-220 Mirzec, KRS:0000912994, NIP:6642147191, REGON: 389523908.

 

2

Postanowienia wst臋pne

 1. Za po艣rednictwem serwisu internetowego, Sprzedawca zapewnia Kupuj膮cemu mo偶liwo艣膰 zawarcia umowy o udzia艂 w szkoleniu stacjonarnym, skorzystaniu z us艂ug marketingowych lub umowy o przeprowadzenie konsultacji indywidualnej zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie internetowym.
 2. Regulamin okre艣la zasady i warunki korzystania ze Serwisu internetowego, a tak偶e prawa i obowi膮zki Sprzedawcy i Kupuj膮cych.
 3. Do korzystania ze Serwisu internetowego nie jest konieczne spe艂nienie szczeg贸lnych warunk贸w technicznych przez komputer lub inne urz膮dzenie Kupuj膮cego. Wystarczaj膮ce s膮:
  • dost臋p do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przegl膮darka internetowa,
  • przegl膮darka plik贸w .pdf,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. W sytuacji, w kt贸rej, korzystanie z tre艣ci cyfrowych wymaga艂oby spe艂nienia dodatkowych warunk贸w technicznych, warunki te wskazane s膮 w opisie tre艣ci cyfrowej w Serwisie internetowym.
 5. Kupuj膮cy nie mo偶e dokona膰 zakupu w Serwisie internetowym anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisie internetowym dostarczanie tre艣ci o charakterze bezprawnym, w szczeg贸lno艣ci poprzez przesy艂anie takich tre艣ci za po艣rednictwem formularzy dost臋pnych w Serwisie internetowym.
 7. Wszystkie ceny us艂ug podane na stronach Serwisie internetowym s膮 cenami brutto.

搂3

Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮

 1. Za po艣rednictwem Serwisie internetowym, Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Kupuj膮cego us艂ugi.
 2. Podstawow膮 us艂ug膮 艣wiadczon膮 na rzecz Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋 jest umo偶liwienie Kupuj膮cemu zapoznanie si臋 z ofert膮 i zawarcie ze Sprzedawc膮 umowy. Z艂o偶enie zam贸wienia mo偶liwe jest bez konieczno艣ci posiadania konta w Serwisie internetowym.
 3. Je偶eli Kupuj膮cy zdecyduje si臋 za艂o偶y膰 konto w Serwisie internetowym, Sprzedawca 艣wiadczy r贸wnie偶 na rzecz Kupuj膮cego us艂ug臋 drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na za艂o偶eniu i utrzymywaniu konta w Serwisie internetowym. W koncie przechowywane s膮 dane Kupuj膮cego oraz historia z艂o偶onych przez niego zam贸wie艅 w Serwisie internetowym. Kupuj膮cy loguje si臋 do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie has艂a.
 4. Za艂o偶enie konta w Serwisie internetowym odbywa si臋 poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie sk艂adania zam贸wienia lub wype艂nienie samodzielnego formularza rejestracji konta dost臋pnego w Serwisie internetowym. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 konto kontaktuj膮c si臋 ze Sprzedawn膮 pod adresem kontakt@beautyelite.pl. Usuni臋cie konta nie spowoduje usuni臋cia informacji o z艂o偶onych zam贸wieniach z wykorzystaniem konta, kt贸re to informacje Sprzedawca b臋dzie przechowywa艂 do czasu up艂ywu przedawnienia roszcze艅 z umowy zawartej za po艣rednictwem Serwisie internetowym lub przez ca艂y czas funkcjonowania Serwisu internetowego, chyba 偶e wcze艣niej Kupuj膮cy sprzeciwi si臋 przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie b臋dzie posiada艂 nadrz臋dnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Je偶eli Kupuj膮cy zdecyduje si臋 zapisa膰 do newslettera, Sprzedawca 艣wiadczy r贸wnie偶 na rzecz Kupuj膮cego us艂ug臋 drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na przesy艂aniu Kupuj膮cemu wiadomo艣ci e-mail zawieraj膮cych informacje o nowo艣ciach, promocjach, us艂ugach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa si臋 poprzez wype艂nienie i przes艂anie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie sk艂adania zam贸wienia. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania newslettera, klikaj膮c w przycisk s艂u偶膮cy do rezygnacji widoczny w ka偶dej wiadomo艣ci przesy艂anej w ramach newslettera lub przesy艂aj膮c stosowne 偶膮danie do Sprzedawcy.
 6. Us艂ugi 艣wiadczone s膮 drog膮 elektroniczn膮 na rzecz Kupuj膮cego nieodp艂atnie. Odp艂atne s膮 natomiast umowy o udzia艂 w szkoleniu stacjonarnym, online i umowy o przeprowadzenie konsultacji zawierane za po艣rednictwem Serwisu internetowego.
 7. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa Kupuj膮cemu i przekazu danych w zwi膮zku z korzystaniem ze Serwisu internetowego, Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego funkcjonowania Serwisu internetowego. Kupuj膮cy powinien poinformowa膰 Sprzedawc臋 o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego.
 9. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego, Kupuj膮cy mo偶e zg艂asza膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@beautyelite.pl. W reklamacji Kupuj膮cy powinien okre艣li膰 rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego. Sprzedawca b臋dzie rozpatrywa膰 wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygni臋ciu na adres e-mail sk艂adaj膮cego reklamacj臋.

 

搂4

Sk艂adanie zam贸wienia

 1. Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie jako zarejestrowany klient albo jako go艣膰.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupuj膮cy, kt贸ry posiada konto w Serwisie internetowym. Kupuj膮cy mo偶e za艂o偶y膰 konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie sk艂adania zam贸wienia lub wype艂nienie samodzielnego formularza rejestracji konta dost臋pnego w Serwisie internetowym.
 3. Je偶eli Kupuj膮cy posiada konto w Serwisie internetowym, przed z艂o偶eniem zam贸wienia powinien si臋 do niego zalogowa膰. Logowanie mo偶liwe jest r贸wnie偶 w trakcie sk艂adania zam贸wienia poprzez klikni臋cie w link dost臋pny w ramach wy艣wietlanego komunikatu.
 4. Z艂o偶enie zam贸wienia odbywa si臋 skontaktowanie si臋 ze Sprzedaj膮cym za pomoc膮 maila szkolenie@beautyelite.pl lub kontakt@beautyelite.pl. Na etapie sk艂adania zam贸wienia nast臋puje r贸wnie偶 wyb贸r szkolenia, terminu oraz wyb贸r metody p艂atno艣ci za us艂ug臋. Warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia jest akceptacja Regulaminu, z kt贸rym Kupuj膮cy powinien uprzednio si臋 zapozna膰. W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych Regulaminu, Kupuj膮cy mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮.
 5. Proces sk艂adania zam贸wienia ko艅czy podpisanie umowy ze Sprzedawc膮 dotycz膮c膮 realizacji szkolenia lub us艂ugi. W zale偶no艣ci od przedmiotu zam贸wienia, mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedaj膮cym mo偶e zosta膰 zawarta umowa o 艣wiadczenie us艂ug.
 6. Je偶eli przedmiotem zam贸wienia s膮 jednocze艣nie produkty r贸偶nego rodzaju lub us艂ugi, z艂o偶enie zam贸wienia prowadzi do zawarcia kilku um贸w okre艣lonego rodzaju odpowiadaj膮cych przedmiotowi zam贸wienia.
 7. Zap艂ata za us艂ug臋 powinna nast膮pi膰 7 dni przed dat膮 wykonania us艂ugi.
 8. W formularzu zam贸wienia Kupuj膮cy musi poda膰 prawdziwe dane osobowe. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji us艂ugi w sytuacji, gdy Kupuj膮cy poda艂 nieprawdziwe dane lub gdy dane te budz膮 uzasadnione w膮tpliwo艣ci Sprzedaj膮cego co do ich poprawno艣ci. W takim przypadku Kupuj膮cy zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez poczt臋 elektroniczn膮 o w膮tpliwo艣ciach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo wyja艣nienia wszelkich okoliczno艣ci zwi膮zanych z weryfikacj膮 prawdziwo艣ci podanych danych. W przypadku braku danych pozwalaj膮cych Sprzedawcy na podj臋cie kontaktu z Kupuj膮cym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyja艣nie艅 po podj臋ciu kontaktu przez Kupuj膮cego.
 9. Kupuj膮cy o艣wiadcza, 偶e wszelkie dane podane przez niego w formularzu zam贸wienia s膮 prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do weryfikowania ich prawdziwo艣ci i poprawno艣ci, cho膰 posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powy偶ej.

 

搂5

Dostawa i p艂atno艣膰

 1. Dost臋pne do wyboru us艂ugi opisane s膮 na stronie Serwisu internetowego oraz prezentowane s膮 Kupuj膮cemu na etapie sk艂adania zam贸wienia. Wszystkie koszty s膮 opisane na stronie szkolenia/us艂ugi oraz znajduje si臋 tam informacja kto je pokrywa.
 2. Dost臋pne metody p艂atno艣ci za zam贸wienie opisane s膮 na stronie Serwisu internetowego oraz prezentowane s膮 Kupuj膮cemu na etapie zapisywania si臋 na us艂ug臋.
 3. P艂atno艣ci elektroniczne, w tym p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, obs艂ugiwane s膮 przez firm臋 PayU.
 4. Je偶eli Kupuj膮cy poprosi艂 o wystawienie faktury, zostanie ona dor臋czona Kupuj膮cemu drog膮 elektroniczn膮, na adres e-mail podany podczas zapisu na dan膮 us艂ug臋.

 

搂6

Szkolenia stacjonarne

 1. Realizacja zam贸wienia dotycz膮cego szkolenia stacjonarnego nast臋puje poprzez zapewnienie Kupuj膮cemu lub osobie wskazanej przez Kupuj膮cego zgodnie z ust. 6 poni偶ej, mo偶liwo艣ci wzi臋cia udzia艂u w szkoleniu w terminie wybranym przez Kupuj膮cego podczas sk艂adania zam贸wienia.
 2. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Serwisu internetowego.
 3. W celu wzi臋cia udzia艂u w szkoleniu, Kupuj膮cy zobowi膮zany jest stawi膰 si臋 w miejscu odbywania si臋 szkolenia, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.
 4. Niewzi臋cie udzia艂u w szkoleniu przez Kupuj膮cego, za wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rej Kupuj膮cy skutecznie odst膮pi艂 od umowy albo dosz艂o do rozwi膮zania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupuj膮cego do zwrotu wynagrodzenia zap艂aconego Sprzedawcy za udzia艂 w szkoleniu.
 5. Je偶eli Sprzedawca organizuje szkolenie stacjonarne w kilku terminach, Kupuj膮cy mo偶e dokona膰 zmiany terminu, w kt贸rym we藕mie udzia艂 w szkoleniu, je偶eli poinformuje o tym fakcie Sprzedawc臋 co najmniej 30 dni przed terminem szkolenia wynikaj膮cego ze z艂o偶onego przez Kupuj膮cego zam贸wienia, a Sprzedawca b臋dzie w stanie zapewni膰 Kupuj膮cemu mo偶liwo艣膰 udzia艂u w szkoleniu w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest mo偶liwa, a niewzi臋cie udzia艂u w szkoleniu wywo艂uje skutki, o kt贸rych mowa w ust. 4 powy偶ej.
 6. Dokonuj膮c zakupu szkolenia, Kupuj膮cy ma prawo wskaza膰 osob臋, kt贸ra we藕mie udzia艂 w szkoleniu. W takiej sytuacji, Kupuj膮cy zobowi膮zany jest przekaza膰 dane uczestnika szkolenia w ci膮gu 7 od zawarcia umowy. Kupuj膮cy mo偶e zmieni膰 dane uczestnika szkolenia najp贸藕niej na 7 dni przed terminem szkolenia. Przekazanie danych uczestnika szkolenia jest jednoznaczne z o艣wiadczeniem, 偶e Kupuj膮cy jest uprawniony do przekazania tych danych oraz poinformowa艂 o tym fakcie uczestnika szkolenia.

 

搂7

Konsultacje

 1. Realizacja zam贸wienia dotycz膮cego konsultacji nast臋puje poprzez zapewnienie Kupuj膮cemu mo偶liwo艣ci odbycia ze Sprzedawc膮 indywidualnej konsultacji (na 偶ywo albo on-line) przez czas wynikaj膮cy ze z艂o偶onego zam贸wienia (Kupuj膮cy mo偶e doda膰 do koszyka okre艣lon膮 ilo艣膰 godzin konsultacji).
 2. Po z艂o偶eniu zam贸wienia dotycz膮cego konsultacji, Sprzedawca skontaktuje si臋 z Kupuj膮cym w celu ustalenia szczeg贸艂贸w konsultacji, w szczeg贸lno艣ci terminu konsultacji.
 3. Terminy konsultacji ustalane s膮 wsp贸lnie przez Sprzedawc臋 i Kupuj膮cego. W przypadku konieczno艣ci zmiany terminu konsultacji, istnieje taka mo偶liwo艣膰, z tym zastrze偶eniem, 偶e wykupione godziny konsultacji musz膮 zosta膰 wykorzystane w ci膮gu 30. od zawarcia umowy.
 4. Przed konsultacj膮 mo偶e istnie膰 konieczno艣膰 przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji, o kt贸rej Sprzedawca poprosi za po艣rednictwem poczty elektronicznej.
 5. Niewykorzystanie przez Kupuj膮cego wykupionych godzin konsultacji w ci膮gu 30 dni od zawarcia umowy, za wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rej Kupuj膮cy skutecznie odst膮pi艂 od umowy albo dosz艂o do rozwi膮zania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupuj膮cego do zwrotu wynagrodzenia zap艂aconego Sprzedawcy za zakupion膮 konsultacj臋.
 6. Konsultacje realizowane s膮 z podzia艂em na minuty. Oznacza to, 偶e Kupuj膮cy mo偶e dzieli膰 wykupionej godziny konsultacji na wi臋cej ni偶 jedno spotkanie ze Sprzedawc膮.

 

搂8

Odst膮pienie od umowy

 1. Konsument, kt贸ry zawar艂 ze Sprzedawc膮 umow臋 na odleg艂o艣膰, ma prawo odst膮pi膰 od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia obj臋cia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzeda偶y) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych oraz umowy o 艣wiadczenie us艂ug).
 2. Pocz膮wszy od 01.06.2020 r., prawo do odst膮pienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikaj膮cych z ustawy o prawach konsumenta przys艂uguje r贸wnie偶 osobie fizycznej zawieraj膮cej ze Sprzedawc膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej. W zwi膮zku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, pocz膮wszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotycz膮 r贸wnie偶 osoby spe艂niaj膮cej powy偶sze kryteria.
 3. Prawo do odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje w odniesieniu do um贸w:
  • o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮,
 4. Aby odst膮pi膰 od umowy, Konsument musi poinformowa膰 Sprzedawc臋 o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia – na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮.
 5. Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, dost臋pnego pod adresem https://beautyelite.pl/formularz-odstopienia-od-umowy jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 6. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wys艂a艂 informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Konsumentowi prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.
 7. W przypadku odst膮pienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta p艂atno艣ci, w tym najta艅szy dost臋pny w Serwisie internetowym koszt dostarczenia produkt贸w (je艣li koszt pokry艂 Konsument) niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o wykonaniu prawa odst膮pienia od umowy. Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie. W ka偶dym przypadku Konsument nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku z form膮 zwrotu p艂atno艣ci.
 8. Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze rzecz od Konsumenta, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

 

搂9

Odpowiedzialno艣膰 za wady

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Kupuj膮cego, je偶eli us艂uga zosta艂a wykonana w spos贸b nienale偶yty.
 2. Je艣li Kupuj膮cy stwierdzi nienale偶yte wykonanej us艂ugi powinien poinformowa膰 o tym Sprzedawc臋, okre艣laj膮c jednocze艣nie swoje roszczenia lub sk艂adaj膮c o艣wiadczenie stosownej tre艣ci.
 3. Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z formularza reklamacyjnego, dost臋pnego pod adresem https://beautyelite.pl/formularz-reklamacyjny jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 4. Kupuj膮cy mo偶e kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 zar贸wno poczt膮 tradycyjn膮, jak r贸wnie偶 poczt膮 elektroniczn膮.
 5. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do sk艂adanej przez Kupuj膮cego reklamacji w ci膮gu 14 dni od dnia dor臋czenia mu reklamacji za pomoc膮 takiego 艣rodka komunikacji, przy wykorzystaniu kt贸rego reklamacja zosta艂a z艂o偶ona.
 6. Szczeg贸艂y dotycz膮ce r臋kojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej reguluj膮 przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 鈥 576).
 7. Pocz膮wszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie r臋kojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotycz膮ce Konsument贸w, znajduj膮 zastosowanie r贸wnie偶 do osoby fizycznej zawieraj膮cej ze Sprzedawc膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

 

搂10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupuj膮cego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupuj膮cego przetwarzane s膮 w nast臋puj膮cych celach i w oparciu o nast臋puj膮ce podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowi膮zk贸w podatkowo-ksi臋gowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszcze艅 zwi膮zanych z umow膮, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawc臋 – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • identyfikacja klienta powracaj膮cego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawc臋 – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obs艂uga zapyta艅 kierowanych przez Kupuj膮cych nieprowadz膮cych jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawc臋 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysy艂ka newslettera, po uprzednio wyra偶onej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupuj膮cego s膮: firmy kurierskie, urz臋dy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupuj膮cego s膮 przechowywane w bazie Sprzedawcy przez ca艂y czas prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w celu zapewnienia sobie mo偶liwo艣ci identyfikacji klienta powracaj膮cego, czemu jednak Kupuj膮cy mo偶e si臋 sprzeciwi膰, domagaj膮c si臋 usuni臋cia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Je偶eli sprzeciw taki zostanie z艂o偶ony przed up艂ywem terminu przedawnienia roszcze艅 z zawartej umowy, Sprzedawca b臋dzie mia艂 nadrz臋dny interes w przechowywaniu danych Kupuj膮cego do czasu up艂ywu terminu przedawnienia roszcze艅. Dokumentacja ksi臋gowa zawieraj膮ce dane osobowe Kupuj膮cego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane
 5. Uprawnienia Kupuj膮cego zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do 偶膮dania od Sprzedawcy dost臋pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupuj膮cego jest dobrowolne, ale niezb臋dne by skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮, za艂o偶y膰 konto u偶ytkownika, zawrze膰 umow臋 lub zapisa膰 si臋 do newslettera.
 7. Serwis internetowy wykorzystuje technologi臋 plik贸w cookies.
 8. Szczeg贸艂y zwi膮zane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zosta艂y w polityce prywatno艣ci dost臋pnej pod adresem https://beautyelite.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies,

 

搂11

Prawa w艂asno艣ci intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e tre艣ci dost臋pne na stronach Serwisu internetowego, materia艂y przekazywane podczas konsultacji lub szkole艅 mog膮 stanowi膰 utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do kt贸rych prawa autorskie przys艂uguj膮 Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e dalsze rozpowszechnianie tre艣ci obj臋tych prawami autorskimi przez Kupuj膮cego bez zgody Sprzedawcy, za wyj膮tkiem korzystania z tre艣ci w ramach dozwolonego u偶ytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przys艂uguj膮cych Sprzedawcy i mo偶e skutkowa膰 odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 lub karn膮.

 

搂12

Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

 1. Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na poddanie ewentualnych spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku z zawartymi umowami na drodze post臋powania mediacyjnego. Szczeg贸艂y zostan膮 okre艣lone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Mi臋dzy innymi, Konsument ma mo偶liwo艣膰:
  • zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni臋ciu sporu wynik艂ego z zawartej umowy,
  • zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w.
 3. Bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, Konsument mo偶e szuka膰 na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z platformy ODR, kt贸ra dost臋pna jest pod adresem聽http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s艂u偶y rozstrzyganiu spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami d膮偶膮cymi do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.

 

搂13

Postanowienia ko艅cowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwo艂ywania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj膮cego, w tym w szczeg贸lno艣ci warunk贸w um贸w zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj膮cego na podstawie um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu. Kupuj膮cy, kt贸rzy posiadaj膮 zarejestrowane konto u偶ytkownika, o ka偶dej zmianie Regulaminu zostan膮 poinformowani poprzez wysy艂k臋 wiadomo艣ci na adres e-mail przypisany do konta u偶ytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupuj膮cy mo偶e nieodp艂atnie usun膮膰 swoje konto u偶ytkownika.
 3. Wszelkie spory zwi膮zane z umowami zawieranymi za po艣rednictwem Serwisu internetowego b臋d膮 rozpatrywane przez polski s膮d powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce sta艂ego wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Sprzedawc臋. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsument贸w, w przypadku kt贸rych w艂a艣ciwo艣膰 s膮du rozpatrywana jest na zasadach og贸lnych. Pocz膮wszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje r贸wnie偶 zastosowania do osoby fizycznej zawieraj膮cej ze Sprzedawc膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej – w przypadku takiej osoby w艂a艣ciwo艣膰 s膮du rozpatrywana jest na zasadach og贸lnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 01.07.2021.